Terms and conditions

1. Om Brudig
Brudig er et computer science studio med hovedkontor i København. Brudig blev grundlagt i 2019. I forbindelse med driften af vores virksomhed, indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Brudig er dataansvarlig i forhold til behandling af personoplysninger til disse formål. Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller Brudig’s behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her: Brudig Email: contact@brudig.com Telefon: 93969591
2. Datasikkerhed er vigtig for os
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Brudig, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.
3. Hvad er personoplysninger
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.
4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Brudig som virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende lokation, datatrafik, brugsmønster samt kundeadministration, leverandøradministration og oplysninger vedrørende Brudig’s rettigheder og forpligtelser. Vi indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Brudig. Brudig vil typisk indsamle følgende oplysninger:
4.1 Oplysninger vedrørende vores brugere
Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med etablering af et kundeforhold med os, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, jobtitel, arbejde), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til produktudvikling, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde. Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med downloading af et produkt, herunder enhedstype, placering og anden information du tillader gennem markedspladsen, hvor du downloader fra. Brudig kan desuden indhente og behandle offentlige tilgængelig oplysninger om dig, herunder f.eks. indhold fra artikler, civilstatus, fødselsdato mv..
4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale med os, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til produktudvikling, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.
4.3 Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside
Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og i mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed kan vi også indsamle et unik identifikationsnummer tildelt din enhed.
5. Brug af dine personoplysninger
Brudig behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde. Brudig behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold eller i henhold til gældende ret.
5.1 Brugeradministration
Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Brudig som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register, fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. Vi kan desuden i forbindelse med kundeadministrationen behandle oplysninger om kontaktpersoner hos vores kunder.
5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
Brudig behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som vi arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.
5.3 Drift og vedligeholdelse af vores hjemmeside
Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.
5.4 Udarbejdelse af markedsføringsmateriale og markedsanalyser af vores brugere/ kunder
Brudig kan behandle data samlet ved dit brug af produkter og videre give anonym data til vores kunder.
5.5 Overholdelse af gældende love og regler
Overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser som påhviler os i henhold til gældende love og regler. Brudig støtter anonymitet og vil aldrig bruge personlig data om dig som person. Data samlet og behandlet gennem vores produkter bruges udelukket til at forbedre produkter. Vi vælger anonymitet hvor det er muligt.
6. Deling af personoplysninger
Brudig kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx til brug for administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, revision, juridisk bistand mv. Brudig kan også i nogle tilfælde i forbindelse med udarbejdelse af markedsføringsmateriale og/eller markedsanalyser videregive dine personoplysninger til vores kunder, når det er påkrævet i forbindelse med den opgave vi udfører for dem. Vi tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed eller for at opfylde dine behov. Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
7. Dataintegritet og –sikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv. Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
8. Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Brudig er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [contact@brudig.com]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Klager over Brudig’s behandling af dine personoplysninger kan ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K E-mail: dt@datatilsynet.dk
Information
+45 93969591
contact@brudig.com
Otto Busses Vej 5, 2.sal
2450 København SV

CVR: 41178140
BRUDIG
Your ideas and projects - Brought to life